کفشک غلطکی ساخت کشور ترکیه تا 2.5متر برثانیه

لوازم راه اندازی